26.8.2014

Sopimusehdot

Sopimus opiskelumateriaalin myynnistä

Tämän sopimuksen perusteella Summis.fi – Opiskelumateriaalin markkinapaikkaan (jäljempänä ”Palvelu”) ladatun sähköisen materiaalin (jäljempänä “Materiaali”) tuottanut henkilö (jäljempänä “Materiaalintuottaja”) antaa NoteStore Oy:lle (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) oikeudet asettaa Materiaalin myytäväksi Palvelussa ja hoitaa myyntiin liittyvää maksuliikennettä palvelun käyttäjien (jäljempänä “Ostaja”) ja Materiaalintuottajan välillä. Vastineeksi tästä Palvuntarjoaja perii Materiaalintuottajalta provision. Näissä ehdoissa määrätään provision suuruudesta sekä maksuliikenteen hoitamisesta.

1 Sopimuksen voimaantulo

Sopimus astuu voimaan välittömästi, kun Materiaalintuottaja lataa Materiaalin Palveluun. Samalla Materiaalintuottaja hyväksyy nämä sopimusehdot.

2 Palveluntarjoajan rooli

Palveluntarjoaja tarjoaa Materiaalintuottajalle virtuaalisen markkinapaikan, jonne Materiaalintuottaja voi asettaa Materiaalia myytäväksi. Markkinapaikalle rekisteröityminen on Materiaalintuottajalle maksutonta.

Palveluntarjoaja ei ole osapuolena Materiaalintuottajan ja Ostajan välisessä kaupassa. Sopimus Materiaalin myynnistä on täysin Materiaalintuottajan ja Ostajan välinen.

Palveluntarjoaja huolehtii Materiaalin välittämisestä markkinapaikalla sekä maksuliikenteen hoitamisesta. Palveluntarjoaja perii myydystä materiaalista Materiaalintuottajalta provision, jonka suuruudesta määrätään näissä ehdoissa.

3 Materiaalintuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Asettaessaan Materiaalia myytäväksi Palvelussa, Materiaalintuottaja säilyttää kaikki oikeudet Materiaaliin. Palveluntarjoaja ei vastaa Materiaalintuottajan tarjoaman materiaalin sisällöstä, siinä mahdollisesti esitetyistä kannanotoista tai niihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Materiaali, joka on Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Ostajille tai kolmannelle osapuolelle. Jatkuva loukkaavien Materiaalien myynti johtaa Materiaalintuottajan tilin jäädyttämiseen tai pysyvään sulkemiseen Palveluntarjoajan harkinnan mukaisesti.

Asettaessaan materiaalia myytäväksi Palveluun, Materiaalintuottaja sitoutuu myymään Materiaalia Palvelussa

Materiaalintuottaja ei ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan. Materiaalintuottaja on itse velvollinen huolehtimaan myyntitoiminnan aiheuttamista mahdollisista veroseuraamuksista sen mukaisesti kuin kulloinkin voimassa olevissa säädöksissä määrätään. Verohallinnon päätöksen mukaan Palveluntarjoajan on ilmoitettava Materiaalintuottajalle tilitetyistä työsuhteeseen perustumattomista satunnaisista maksusuoritteista verohallinnolle, mikäli suoritusten määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa (A174/200/2013).

4 Materiaalin myyntihinta

Materiaalin myyntihinta on se hinta, jonka Ostaja maksaa Materiaalista. Materiaalintuottaja määrittelee itse myyntihinnan ladatessaan Materiaalin Palveluun.

5 Materiaalin myyntiin sovellettavat ehdot

Materiaalintuottaja sitoutuu soveltamaan myymäänsä materiaaliin Palvelun yhteisiä Kauppa- ja toimitusehtoja.

6 Palveluntarjoajan provisio

Palveluntarjoaja veloittaa palvelussa myydystä Materiaalista provision Materiaalintuottajalta. Provision suuruus on 20 % nettohinnasta joka saadaan vähentämällä myyntihinnasta arvonlisävero 10% ja maksuliikenteen kulut, joiden suuruus on tällä hetkellä 0,25 € + 1,4 % myyntihinnasta per tilaus. Materiaalintuottajan omissa tiedoissa näkyvä tuotto on suuntaa antava.

Esimerkkejä kuluista ja Materiaalintuottajan osuudesta eri myyntihinnoilla.

MyyntihintaALVKulutProvisioNettoNetto %
1 €0,09 €0,26 €0,13 €0,52 €52 %
2 €0,18 €
0,28 €0,31 €1,23 €62 %
3 €0,27 €0,29 €0,49 €1,95 €65 %
4 €0,36 €0,31 €0,67 €2,66 €67 %
5 €0,45 €0,32 €0,85 €3,38€68 %
6 €0,55 €0,33 €1,02 €4,10 €68 %
7 €0,64 €0,35 €1,20 €4,81 €69 %
8 €0,73 €
0,36 €1,38 €5,53 €69 %
9 €0,82 €0,38 €1,56 €6,24 €69 %
10 €0,91 €0,39 €1,74 €6,96 €70 %

7 Myynnin tilittäminen Materiaalintuottajalle

Myynnit tilitetään Materiaalintuottajalle pyydettäessä, kuitenkin niin, että tilitettävää tulee olla kertynyt vähintään 10 euroa.

8 Palvelun toiminta

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.Palvelun ollessa suljettu mahdollisten teknisten ongelmien takia, Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan saamaan Palvelun takaisin toimintaan, ongelman laajuuteen ja olosuhteisiin suhteutettuna kohtuullisessa ajassa.

9 Muutokset palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

10 Muutokset sopimusehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Sopimusehtojen muuttamisesta tiedotetaan Materiaalintuottajia Palvelun välityksellä, sähköpostilla tai muualla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset asetuvat voimaan heti ilmoituksesta tai Palveluntarjoajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Mikäli Materiaalintuottaja ei hyväksy muutoksia sopimusehtoihin, tulee hänen ilmoittaa tästä Palveluntarjoalle sähköpostitse sopimuksen irtisanomiseksi.

11 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Kun sopimus irtisanotaan, Materiaalintuottajalle kertynyt vielä tilittämätön myynti tilitetään ja siihen liittyvä provisio veloitetaan normaalisti.

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

12 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan ja Materiaalintuottajien väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Pirkanmaan käräjäoikeudessa.